CHÉN SỨT – MÓN QUÀ CỬA SỰ KHÔNG HOÀN HẢO

Dưới đây là những tâm sự của Founder thương hiệu Chén Sứt muốn chia sẻ đến mọi người. Đây cũng chính là thông điệp mà Chén Sứt muốn truyền tải thông qua bộ logo thương hiệu được thực hiện bởi đội ngũ thiết kế của Minh Đức Tech & Media.

“𝐴𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑠𝑢̛́𝑡, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 ℎ𝑎̉𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑎̉𝑛 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑢̛̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛, 𝑡𝑎 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑣𝑎̂̃𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑒̣ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑏𝑎𝑜 𝑏𝑜̣𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔.

𝐿𝑎́ 𝑡𝑟𝑎̀, 𝑚𝑎̂̀𝑚 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑚𝑜̣𝑐 𝑡𝑢̛̀ 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑠𝑢̛́𝑡, 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑎̀𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑛𝑢̛́𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑥𝑎 ℎ𝑜̛𝑛, đ𝑜́ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ, 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑎̀𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑣𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑎 𝑡ℎ𝑢̛́, đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛ℎ.

𝑀𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝐶ℎ𝑒́𝑛 𝑆𝑢̛́𝑡, 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ đ𝑜̂̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛ℎ, 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑙𝑎́ 𝑡𝑟𝑎̀ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑒̉ 𝑙𝑜𝑖, 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛𝑔𝑜̣𝑛 𝑛𝑢́𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 𝐶ℎ𝑖̉ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑔, 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑜̛𝑛 đ𝑜̣̂𝑐 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑎̀𝑦. 𝑉𝑎̀ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑙𝑦 𝑡𝑟𝑎̀, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎̣𝑛, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑖 𝑘𝑦̉.” (Founder Chén Sứt)

Dưới đây là tổng hợp những hình ảnh thiết kế Logo Chén Sứt dành cho mọi người tham khảo:

“𝑴𝒐̣𝒊 𝒔𝒖̛̣ 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒉𝒐𝒂́𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂, 𝒗𝒐̂ 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒉𝒂̉𝒐. 𝑵𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒕𝒖̛̀ 𝒔𝒖̛̣ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒉𝒂̉𝒐 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒂̣𝒐 𝒏𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒃𝒂̂́𝒕 𝒃𝒊𝒆̂́𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏.” (trích Wabi Sabi – Nghệ thuật bất hoàn của người Nhật).

🚀𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐́ – Đ𝒂̃ 𝒄𝒐́ 𝑽𝒊𝒓𝒂𝒎𝒂🚀

#Minh Đức Tech & Media #ViralMarketingPlan #ThấuHiểuĐểĐồngHành

——-

⛳️ 48, Nguyễn Văn Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

☎️ 0211.389.2222 – Hotline: 0948.929.828, 0965.848.848

🌍 https://ecvp.vn/

MĐ Team